– Rada Rodziców

Skład prezydium RR

Przewodnicząca: Agnieszka Bijak

Z-ca przewodniczącej: Paweł Cybulski

Sekretarz: Michał Szanecki

Skarbnik: Radosław Kud

Wpłaty na Fundusz kierujemy na: 49 1240 2614 1111 0011 1222 7411 BANK PEKAO SA z dopiskiem „Fundusz RR: imię i nazwisko ucznia, klasa”.

Regulamin Rady RodzicówWniosek o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Rady Rodziców

Back to top