– Obiady – informacje dla rodziców

Uwaga, stawka żywieniowa od kwietnia 2023 r. wynosi 4,50 zł. Płatność za obiady we wrześniu: dla klas 1 – 4 – wynosi 85,50 zł , dla klas 5 – 7 wynosi 81,00 zł. Opłatę należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca. W razie pytań proszę o kontakt z intendentem 17 748 26 43.

Prosimy o terminowe wpłaty.

Jadłospis

Karta zgłoszenia na obiady

Harmonogram wydawania posiłków

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr 53 1020 4391 0000 6702 0187 6770 (tytule nazwisko, imię, klasa, obiady za miesiąc……….)
  2. Osoby niepłacące w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w regulaminie stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej stołówce.
  3. Zwrot środków za zgłoszone odpisy zostaje dokonany ostatniego dnia danego miesiąca na wskazany rachunek bankowy. Obowiązek zgłaszania odpisów leży po stronie rodziców/opiekunów.
  4. Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest powyżej dwóch dni. Odpis następuje tego samego dnia po zgłoszeniu tego faktu do godziny 8:00 telefonicznie pod numerem telefonu 17 748 26 43 lub na adres e-mail: intendent@sp31.rzeszow.pl.

UWAGA!

Jeżeli rodzic chce zrezygnować z obiadów na następny miesiąc powinien zgłosić ten fakt do 20. dnia bieżącego miesiąca.

Back to top