„SZCZĘŚLIWY NUMEREK”

Przypominamy wszystkim uczniom zasady posiadania
„Szczęśliwego numerka”.

„Szczęśliwy numerek” zwalnia z odpowiedzi ustnych, braku zadania oraz niezapowiedzianych kartkówek.

„Szczęśliwy numerek” NIE zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek oraz uczestnictwa w lekcji.

Uczniowi, który w danym dniu ma „szczęśliwy numerek” nie wolno postawić oceny niedostatecznej!

P.S. „Szczęśliwe numerki” są wywieszone na tablicy miedzy salami 14 a 15
oraz są zamieszczone na stronie szkoły.

dobry start

Copyright © 2014. All Rights Reserved.