Obiady

Opłata za obiady w maju zostanie wysłana przez wychowawców na dziennik elektroniczny do każdego indywidualnie. Termin zapłaty do 10 kwietnia.

Jadłospis

Alergeny

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

  • Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 5 dnia każdego miesiąca na konto nr 42 1020 4391 0000 6102 0144 6970 (w tytule nazwisko, imię, klasa, obiady za miesiąc……….).
  • Odpłatność za obiad wynosi 4 zł dziennie. Kwota za dany miesiąc będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.sp31.rzeszow.pl.
  • Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki. Kwotę odpisu można uzyskać pod nr 17 7482636 na koniec miesiąca.
  • W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt (osobiście lub telefonicznie pod nr 17 7482636) najpóźniej do godziny 830 danego dnia. W przeciwnym razie nie będzie można dokonać odliczenia.
  • Osoby niewpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w regulaminie stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej stołówce.

UWAGA!

Jeżeli rodzic chce zrezygnować z obiadów na nastepny miesiąc powinien zgłosić ten fakt do 20. dnia bieżącego miesiąca.

 Zgłoszenie na obiady

 

dobry start

Copyright © 2014. All Rights Reserved.